Leerlingenraad 2018-07-24T13:33:52+01:00

Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze serieus genomen worden en meetellen.
 • Leerlingen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid tussen kinderen en school bevorderen.
 • Er ontstaat een verantwoordelijkheidsgevoel voor schoolse zaken.
 • De leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.

Onderwerpen leerlingenraad

Er worden onderwerpen ingebracht door leerlingen van de school (ideeënbus), vanuit het team, vanuit de ouderraad en vanuit de leerling zelf. Onderwerpen kunnen gaan over een groep of zijn groepsoverstijgend. Onderwerpen die over individuen gaan, kunnen niet ingebracht worden. De leerlingenraad heeft een adviserende rol.

Kiesreglement

 • Elk schooljaar wordt de derde dinsdag van september de verkiezingen gehouden.
 • Voor 14:30 uur op de verkiezingsdag wordt de uitslag bekend gemaakt.
 • Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 in totaal maximaal zeven leerlingen gekozen die gedurende het gehele schooljaar in de leerlingenraad zitten.
 • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit de groepen 5 t/m 8.
 • We werken met vier groepen (5, 6, 7 en 8).
 • Uit elke groep wordt degene met de meeste stemmen geplaatst in de leerlingenraad.
 • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.
 • De leerling mag zich 1x herkiesbaar stellen.
 • De woensdag na de verkiezingen presenteert de leerlingenraad zich in elke groep, wordt er een foto gemaakt en op de website gezet. Ook vindt die dag de eerste vergadering plaats onder leiding van de directie, waarbij de voorzitter wordt gekozen, het vergaderschema wordt afgesproken en de wijze waarop er vergaderd wordt besproken.

Vergaderfrequentie

 • De leerlingenraad komt 1x per maand bij elkaar onder schooltijd. Er wordt maximaal 30 minuten overlegd, waarvan de eerste 15 minuten een bordsessie is.
 • De vergadering wordt voorgezeten door een leerling en begeleid door een leerkracht. De rol van de leerkracht tijdens de bijeenkomst is die van adviseur, vraagbaak en procesbegeleider.
 • Alle leerkrachten van de school nemen minimaal 1x per jaar deel aan de vergadering.