MR 2023-05-23T17:09:37+01:00

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) spreekt voor de ouders én het personeel. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat iedereen gehoord wordt.

De MR bestaat uit vier leden Willem-Jan Geesink (Voorzitter) en Wilbert de Groot (Secretaris; notulist) namens de ouders.

Margot Huitema en Yvette Italiaander namens het team van leerkrachten.

Als MR hebben we een adviserende en toetsende functie naar het bevoegd gezag van De Vonk. Daarnaast geven we op eigen initiatief advies over alle onderwerpen die de school aangaan. Daarom horen we graag wat er onder u als ouders leeft en welke suggesties tot verbetering u heeft voor de organisatie van de school. Uiteraard kunt u met vragen over uw eigen kind terecht bij de betreffende leerkracht.

E-mail: (deze mail kan alleen worden gelezen door de MR)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen Fectio – de scholenstichting waarin De Vonk deelneemt – bestaat ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft dezelfde functie als die van de MR, maar dan op stichtingsniveau. Erwin Visee vertegenwoordigt op dit moment De Vonk in de GMR.

Vergaderdata MR 2022 – 2023

Ouderavond 23 mei 2023

 

Als u een vergadering wilt bijwonen als toehoorder, dan kan dat. Stuur dan twee weken voor de vergadering een verzoek via e-mail aan 

Vergaderingen vinden altijd plaats in de teamkamer van De Vonk, van 20:00 – 22:00 uur.
De notulen van de vergaderingen kunt u hieronder downloaden.

Jaarverslag Schooljaar 2022

Notulen MR 04-07-2022

Notulen MR 16-05-2022

Notulen MR 20-01-2022

Notulen MR 15-11-2021

Jaarverslag Schooljaar 2021

Notulen MR 20-09-2021

Notulen MR 21-06-2021

Notulen MR 15-03-2021